บริหารเวลาทำงาน

Remote Work สไตล์การทำงานที่บ้าน

Remote Work

หลังจากเกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส – 19 หรือ โควิด – 19 การทำงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดแบบ Work from Home (WFH) ด้วยวิธีการทำงานแบบ Remote Work ได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้น .. Remote Work คือ รูปแบบการทำงานที่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ทำงานแต่ต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทียบเท่ากับการทำงานในสำนักงาน

ข้อดีของการทำงานแบบ Remote Work

ผู้ปฏิบัติงานมีความยืดหยุ่นในการทำงาน สามารถปรับเวลาการทำงานให้เข้ากับ Life Style การใช้ชีวิตของตัวเองได้ รวมถึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของบริษัทในการจัดเตรียมสถานที่ทำงานให้พนักงานและช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้

ข้อเสียของการทำงานแบบ remote work

จะอยู่ที่ระเบียบวินัยในการทำงาน การวางแผนการทำงาน ความรับผิดชอบในการทำงานและความรู้ในการใช้งานโปรแกรมที่รองรับการประสานงานของแต่ละบุคคล รวมถึงความสามารถของบริษัทในการพัฒนาระบบงานของบริษัทให้รองรับการปฏิบัติงาน บางครั้งคุณมอบหมายงานอัพเดทข่าวฟุตบอลรายวันให้พนักงาน แต่กว่าพนักงานจะอัพเดทข่าวก็ปาไปบ่ายแล้ว ทำให้เสียโอกาสคนเข้าชมเว็บช่วงเช้า ซึ่งส่งผลเสียในระยะยาวกับเว็บแอพของเราโดยตรง

คุณธเนศ อังคศิริสรรพ ผู้จัดการทั่วไป ประจำภูมิภาคอินโดจีน เลอโนโว ประเทศไทย ในรายการ The Secret Sauce ได้พูดถึง 4 หัวใจในการทำงาน แบบ remote work มีดังนี้

  • เทคโนโลยี เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ช่วยให้การทำงานแบบ Remote Work มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด โดยเทคโนโลยีที่ คุณธเนศ อังคศิริสรรพ ให้ความสำคัญ ได้แก่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน, สภาพแวดล้อมในการทำงาน (นอกสถานที่) และการวางแผนการทำงาน
  • ความเชื่อมั่น/เชื่อใจ ปัญหาที่พบได้บ่อยในการทำงานที่บ้าน หรือ Work from Home ในประเทศไทย คือ การที่ผู้บริหารไม่เชื่อใจการทำงานของพนักงาน ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการนั่งเฝ้าจอเปิดกล้องเพื่อ VDO Conference ซึ่งปัญหานี้ไม่เพียงแต่จะทำให้พนักงานเกิดความเครียด ซึ่งทำให้ผลการปฏิบัติงานไม่ดี ขาดความสร้างสรรค์ในการทำงาน
  • การสื่อสาร การประสานงานระหว่างคนในทีมเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้การวางแผนการดำเนินงานของพนักงานแต่ละคนเป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการทำงาน นอกจากนี้ควรมีช่องทางการติดต่อเร่งด่วนเผื่อเอาไว้อัปเดตข้อมูลการทำงานของเพื่อนร่วมงาน
  • ความเป็นกันเอง แม้ว่าการทำงาน Remote Work จะเป็นการทำงานจากสถานที่ได้ก็ได้แต่ก็ควรมีการพบปะกันอย่างน้อยเดือนละ 1 – 2 ครั้ง โดยในวันที่ต้องพบปะกันควรทำสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความเป็นกันเองมากกว่าที่จะเป็นการประชุมเคร่งเครียดกันทั้งวัน เมื่อสมาชิกในทีมมีความเป็นกันเองจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารกันมีความราบรื่นและจริงใจต่อกันมากขึ้น

ในปัจจุบันมีหลายบริษัทเปิดรับพนักงานที่สามารถทำงานแบบ Remote Work มากขึ้น เพราะเห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานของพนักงานในบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งใครที่อยากหางานแบบ Remote Work สามารถค้นหาผ่าน Search Engine ด้วยคำว่า “Remote Work” ได้เลย